HomeVestiOslobadjajuća odluka suda šalje poruku svima koji imaju seksualne...

Oslobadjajuća odluka suda šalje poruku svima koji imaju seksualne odnose sa devojčicama romskog porekla da se neće smatrati odgovornim

Apelacioni sud u Beogradu, uz podršku sudskog veštaka i advokata, krši prava deteta i prava maloletnih oštećenih koja su garantovana ratifikovanim međunarodnim konvencijama i zakonima Republike Srbije, jer svojom oslobađajućom odlukom šalje poruku svima koji imaju seksualne odnose sa devojčicama romskog porekla da se neće smatrati odgovornim saopštila je Romska ženska mreža saopštenje prenosimo u potpunosti.

Romska ženska mreža Srbije uz uvažavanje slobodnog sudijskog uverenja u pogledu ocene svih dokaza konkretnog slučaja, izražava svoju zabrinutost zbog iskazanog ličnog stava, uverenja i predrasuda jednog veća Apelacionog suda u Beogradu iskazanim u presudi Kž1 – 392/2019 od 10.6.2019.g. na osnovu kojih je učinilac krivičnog dela obljuba sa detetom, koje je rezultiralo trudnoćom, oslobođen krivice, sa obrazloženjem da po oceni ovog suda „prosečni pripadnik romske populacije sličnih subjektivnih karakteristika kao okrivljeni u okolnostima predmetnog događaja ne zna da je opisano ponašanje zabranjeno“. Donošenjem oslobađajuće presude Apelacionog suda u Beogradu preinačena je presuda Višeg suda u Pančevu K – 46/2018 od 22.1.2019.g. kojom je učinilac bio osuđen na 5 godina zatvora.

Apelacioni sud u Beogradu je prihvatio nalaz sudskog veštaka (specijaliste neuropsihijatrije i dečje psihijatrije) koji je naveo da su „okrivljeni (22 godine) i oštećena (13 godina) pripadnici romske nacionalne manjine“, te da je konkretni događaj cenjen „u sklopu sociološko-kulturoloških osobenosti navedene etničke zajednice u pogledu obrasca bračnih i porodičnih odnosa, koje se, između ostalog, odnose na rano stupanje u polne odnose i rano zasnivanje zajednice života“….
… te da je sudski veštak „stekao utisak da okrivljeni ne zna da je samim stupanjem u seksualne odnose sa oštećenom učinio krivično delo“, da se okrivljeni „kulturološki ponašao kao i većina pripadnika njegove zajednice“
… kao i da je mišljenje sudskog veštaka da je „emocionalna i socijalna zrelost devojčice bila u skladu sa kalendarskim uzrastom“, iz čega sud zaključuje „da je gotovo dostigla uzrast od 14 godina koju je zakonodavac opredelio kao prosečnu starosnu dob u kom većina pojedinaca dostiže fizičku i psihičku zrelost za stupanje u seksualne odnose“, kao i da sudski veštak „nije našao značajnu razliku u psihičkoj i fizičkoj zrelosti između okrivljenog i oštećene..“

Iste argumente zastupala je i branilac optuženog, dok se iz obrazloženje presude ne može ustanoviti da li su zamenica Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i punomoćnik – advokat maloletne oštećene postavljen po službenoj dužnosti osporavali nalaz veštaka koji je zasnovan na kršenju prava deteta i prava maloletnih oštećenih u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama i zakonima Republike Srbije.

Romska ženska mreža Srbije u skladu sa svojim ciljevima rada, godinama ulaže napore u cilju podizanja svesti o rizicima dečjih i ugovorenih brakova u romskoj zajednici. Kroz naš rad veliki broj romskih devojčica je ostalo u sistemu obrazovanja, podiglo svest o rizicima rane udaje, sprečeno mnogo ugovorenih brakova. Pored rada u zajednici kontinuirano se radi na senzibilizaciii institucija o jednakom postupanju i primenjivanju Zakona kada se radi o slučajevima dečjih brakova u romskoj zajednici. Delovanje rada Romske ženske mreže Srbije u ovoj oblasti je doprinelo da se u zaštiti dečjih prava uključe međunardne organizacije i Vlada Republike Srbije. Formirana je Nacionalna koalicija za sprečavanje dečjih brakova koja je podržana od strane UNICEF-a a koalicijom predsedava Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa organizacijama Romske ženske mreže.Srbije.
Romska ženska mreža Srbije postavlja pitanje: da li ce donošenje ovakve presude , srušiti dosadašnji rad i rezultat romskih ženskih organizacija koje dematuju stav da je dečji brak u romskoj zajednici deo tradicije i kulture, što je u ovom slučaju argumenat za oslobađajuću presudu. Da li će nakon ove presude i drugi učinioci koji ne pripadaju romskoj nacionalnoj manjini da se koriste istim stavom da devojčice romskog porekla nisu u stvari deca, jer one „rano stupaju u polne odnose i rano zasnivaju zajednice života“?
.
Romska ženska mreža Srbije se pita da li bi se donela oslobađajuća presuda da se ne radi o romskoj devojčici. Mi se zalažemo da institucije postupaju u skladu sa Zakonima Republike Srbije jednako prema svakom državljaninu/državljanki Republike Srbije.

Romska ženska mreža Srbije se nada da će nadležne institucije, a prvenstveno Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo pravde, Republičko javno tužilaštvo, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana , Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, pokrenuti postupke u okviru svojih nadležnosti protiv učesnika ovog postupka zbog kršenja prava deteta na zaštitu od seksualne zloupotrebe i zaštitu od direktne diskriminacije

učinjene od strane sudskog veća, sudskog veštaka i branioca, kao i zbog nečinjenja zaštite od strane punomoćnika maloletne oštećene – advokata po službenoj dužnosti.

Nadamo se da ova presuda neće obeshrabriti sve branitelje/braniteljke ljudskih prava, dečjih prava, ženskih prava, prava nacionalih manjina , da nastave u svojoj borbi zaštite i zastupanja u skladu sa Zakonima Republike Srbije.

Predstavnica udruženja učestvovala na panel sesiji u okviru kampanje „Stop femicidu!“

Predsednica udruženja, Nada Đuričković učestvovala je na panel sesiji u okviru kampanje "Stop femicidu!" koja je održana 24. novembra 2023.godine kao najava početka kampanje...

Poseta udruženju „Amaro Drom“ prvog dana kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

U okviru obeležavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", 25. novembra 2023. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, predstavnice...

Počela je kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Internacionalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta od 25.novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do...