HomeVestiOrganizacija predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta Ženska prava...

Organizacija predstavila rezultate istraživanja u okviru projekta Ženska prava Romkinja u Srbiji

Organizacija Romski centar za žene i decu Daje je 24.oktobra 2023.godine u Medija centru održala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati petogodišnjeg istraživanja u okviru projekta Ženska prava Romkinja u Srbiji, podržanog od strane Kvinna till Kvinna.

Organizacija kontinuirano prikuplja podatke o položaju romskih žena i devojčica u Srbiji, a rezultati naših istraživanja potvrđuju da su Romkinje jedna od najugroženijih društvenih grupa u našoj zemlji.  Na teritoriji Srbije nalazi se više od 700 neformalnih naselja u kojima pretežno živi romsko stanovništvo, a u kojima su uslovi života izuzetno nepovoljni – bez adekvatnog pristupa infrastrukturi i komunalnim uslugama.

Podaci pokazuju da je 90% Romkinja najmanje jednom u životu bilo izloženo nekom obliku rodno-zasnovanog nasilja. Muško nasilje nad ženama u romskoj zajednici je normalizovano, te mnoge žene koje su mu izložene nisu u stanju da ga prepoznaju. Psihološko nasilje ne prepoznaje čak dve trećine žena, dok fizičko nasilje ne prepoznaje najmanje jedna trećina njih. Skoro polovina Romkinja ne prepoznaje prinudu na seksualni odnos kao seksualno nasilje, jer je ono predstavljeno kao dužnost i obaveza žene prema svom partneru. Prema podacima, prepoznavanje rodno-zasnovanog nasilja i izloženost rodno zasnovanom nasilju su značajno povezani: žene koje u većoj meri prepoznaju različite oblike rodno-zasnovanog nasilja u manjoj meri izveštavaju o ličnom iskustvu rodno-zasnovanog nasilja. U tom kontekstu, osnaživanje žena da prepoznaju muško nasilje jedan je od važnih faktora u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Razmere rodno-zasnovanog nasilja nad Romkinjama i diskriminacije koju Romkinje doživljavaju prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava pred nadležnim institucijama ne mogu kvantitativno da se izraze jer većina institucija ne vodi evidenciju o nacionalnoj pripadnosti lica koja im se obraćaju. Javne institucije koje pružaju usluge podrške ženama koje su preživele nasilje opterećene su štetnim predrasudama prema Romkinjama, kao i nedovoljnom osetljivošću i znanjem zaposlenih o radu sa ženama i devojčicama iz marginalizovanih grupa. Zaposleni u policiji i centrima za socijalni rad ne veruju Romkinjama koje su preživele nasilje, rukovodeći se opasnim predrasudama da žene lažu kako bi izmanipulisale institucije i ostvarile (materijalnu) korist, što vodi sekundarnoj viktimizaciji i potpunom obeshrabrivanju žena da izađu iz nasilja.

Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje, oko 30% Romikinja je prisiljeno od strane partnera ili od strane roditelja da stupi u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu, a čak 67% Romkinja stupilo je u dečiji brak.

Dečiji brak ima brojne negativne posledice po psihološko i fizičko zdravlje devojčica, i uključuju rano napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i trudnoćom, povećan fertilitet i manju zaradu tokom života. Veoma često se susreću sa fizičkim, psihološkim, ekonomskim i seksualnim nasiljem i zlostavljanjem. Podaci pokazuju da su žene koje su stupile u partnersku zajednicu pre navršene osamnaeste godine u većoj meri izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja kasnije tokom života u zajednici.

Nacionalno zakonodavstvo Srbije u cilju zaštite dece koja su u riziku ili su u dečjem braku usklađeno je sa međunarodnim normama i standardima. Međutim, implementacija zakona je i dalje na niskom nivou. Prinudni brak inkriminisan je članom 187a Krivičnog zakonika Republike Srbije, a rani brak (vanbračna zajednica sa maloletnim licem) inkriminisan je članom 190. Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje, tokom 2020. i 2021.godine osnovnim javnim tužilaštvima u Srbiji nije podneta ni jedna krivična prijava za krivično delo prinudnog braka, te posledično nije pokrenut ni jedan krivični postupak. Kada je u pitanju krivično delo vanbračne zajednice sa maloletnim licem, tokom navedenog perioda podnet je mali broj krivičnih prijava (2020. godine 110 prijava, a 2021.godine ukupno 126 krivičnih prijava), a od ukupnog broja prijava manje od polovine je dalje krivično procesuirano.

„Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ – kuvarske radionice u verskim zajednicama Srbije

U okviru projekta „Upoznajmo se da bismo se više poštovali“ koji organizacija Daje realizuje pod pokroviteljstvo Ekumenske inicijative žena, do sada je realizovano pet...

Vršnjačka radionica o drugarstvu i poruke na „Drvetu prijateljstva“

U okviru projekta vršnjačke edukacije koji Romski centar za žene i decu Daje sprovodi pod pokroviteljstvom Equality funda, prošle sedmice u Osnovnoj školi „Branko...

Počeo sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja

Na Međunarodni dan SOS telefona 16. maj krenuo je sa radom prvi zajednički SOS telefon Mreže Žene protiv nasilja zasnovan na feminističkim principima. Broj...