Romski centar za žene i decu "DAJE"

Romski centar za žene i decu "DAJE" je organizacija posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i nasilja prema ženama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaj žena u svim sferama života i rada

Naziv udruženja

Romski centar za žene i decu "DAJE"

Sedište

Gostivarska 28, Voždovac, Beograd

Odgovorno lice

Nada Đuričković

O nama

Romski centar za žene i decu Daje postoji više od 20 godina, i za to vreme prepoznate smo od strane korisnica naših programa i usluga kao stručnjakinje u koje mogu da imaju poverenja, koje su motivisane, obučene i senzibilisane da pruže potrebnu podršku. Naš rad je u potpunosti zasnovan na potrebama korisnica, te tako posebnu pažnju posvećujemo uspostavljanju i održavanju neposrednih kontakata sa romskom zajednicom u Srbiji, putem redovnih poseta naseljima u kojima žive Romi i Romkinje i organizovanja rezličitih događaja u naseljima (tribina, radionica, informisanja, uličnih kampanja i slično). Kao rezultat radioničarskog rada sa Romkinjama iz naselja na teritoriji Beograda, veliki broj žena je mobilisan da se aktivno uključe u borbu za svoja prava i unapređenje položaja. Žene su ispoljile inicijativu za samoorganizovanjem i udruživanjem i tada smo počele da im pružamo podršku da osnuju svoja udruženja, a tada je oformljena i mreža Ujedinjene Romkinje protiv nasilja, iz potrebe da se novoformirana ženska romska udruženja povežu, da razmenjuju iskustva i saradnju. Vrlo brzo, mreža je proširena i na druge regione izvan Beograda i u ovom trenutku je u njen rad uključeno 11 udruženja. Organizacija je aktivna u zagovaranju za ženska ljudska prava Romkinja, a od 2018.godine zagovaračke aktivnosti smo, uz podršku švedske feminističke organizacije Kvinna till Kvinna, pored lokalnog i nacionalnog nivoa, usmerile i prema međunarodnim zainteresovanim stranama, uključujući institucije Evropske unije. Imamo dobru saradnju sa većinom beogradskih opština, kao i sa predstavnicima relevantnih institucija, kao što su škole, centri za socijalni rad, policija. Takođe, imamo dobru komunikaciju i sa Poverenicom za ravnopravnost, kao i sa Ministarsvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Organizacija kontinuirano prikuplja podatke o položaju romskih žena i dece u Srbiji, a rezultati sprovedenih istraživanja baza su za zagovaračke aktivnosti prema svim identifikovanim zainteresovanim stranama. Organizacija je aktivna u ženskom pokretu, članice smo mreže Žene protiv nasilja, Ženske romske mreže Srbije, Mreže 1325 Žene, mir, bezbednost, kao i WAVE mreže.

Misija i vizija

Misija Romskog centra za žene i decu Daje je borba za dostojanstven život bez nasilja i diskriminacije prema ženama I devojčicama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaja žena u svim sferama života i rada. Organizacija Romski centar za žene i decu Daje svojim radom teži da izgradi poverenje, i obezbedi profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom, diskriminativnom položaju u porodici i društvu. Vizija Romskog centra za žene i decu Daje je težnja ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem sve žene I devojčice Romkinje imaju jednaka prava.

Naš cilj

Cilj Udruženja je unapredjivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i svi drugi vidovi nasilja i diskriminacije nad decom i ženama Romske nacionalnosti, kao najdrastičnijih oblika kršenja ženskih i dečjih ljudskih prava predvidjenih Ustavom, zakonom i medjunarodnim dokumentima. Od samog početka svog rada do danas organizacija Daje svojim radom teži da izgradi poverenje, i obezbedi profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom položaju u porodici i društvu.

Šta radimo

Organizacija pruža usluge individualne psihosocijalne podrške ženama koje su u riziku ili su preživele neki oblik nasilja, putem licencirane usluge SOS telefona za žene sa iskustvom rodno-zasnovanog nasilja, pružanjem psihološke i pravne pomoći i podrške, kao i grupnim radioničarskim i edukativnim radom. Posebnu pažnju posvećujemo pružanju pravne podršku, uključujući pribavljanje ličnih dokumenata kao i podršku Romkinjama pri ostvarivanju zagantovanih prava pred nadležnim institucijama. Korisnicama je besplatan broj 0800 002 007 dostupan od 10 do 15h svakog radnog dana. Broj telefona za pravnu podršku 063553538 dostupan je korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Brojevi telefona za psihološku podršku 063552261 i 063553667 dostupni su korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Mobilni broj za individualne konsultacije 063 340365 dostupan je korisnicama svim danima tokom 24 časa.

Usluge koje su dostupne našim korisnicama:

Podrška putem SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja. Usluga je licencirana od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, za koju je organizaciji 2019. godine dodeljena licenca broj 484.

Individualna i psihološkа podrškа ženаmа koje su u riziku ili imaju iskustvo nasilja– putem telefona ili na zakazivanje u prostoru organizacije.

Pravno informisanje i pružanje pravnih saveta korisnicama kao i upućivanje na besplatne pravne službe;

Pružanje podrške u ostvarivanju osnovnih prava pred nadležnim institucijama, posredovanje kod institucija;

Radioničarski rad: iskustvene, edukativne i informativne radionice na terenu i u našem prostoru.

Budžet za protekle godine

 • 2012 – 1.850.000 RSD
 • 2013 – 2.546.782 RSD
 • 2014 – 3.753.451 RSD
 • 2015 – 3.317.085 RSD
 • 2016 – 3.564.000 RSD
 • 2017 – 3.850.000 RSD
 • 2018 – 7.950.000 RSD
 • 2019 – 10.889.264 RSD
 • 2020 – 5.580.000 RSD
 • 2021 - 5.460.000 RSD
 • 2022 - 5.320.000 RSD

Strateški ciljevi 2021 - 2024

 • Kao strateški ciljevi organizacije Romski centar za žene i decu Daje za period od 2021 do
 • 2024.godine definisani su sledeći:
 • Cilj 1: Kontinuirano obezbeđivanje kvalitetnih, dostupnih, uvremenjenih i besplatnih usluga
 • ženama i devojčicama Romkinjama koje su u riziku od nasilja ili imaju iskustvo nasilja, kroz
 • uspostavljanje i unapređivanje standarda rada.
 • Cilj 2: Razvijanje modela kontinuiranog informisanja korisnica, institucija i javnosti o uslugama
 • organizacije.
 • Cilj 3: Poboljšanje i unapređenje kapaciteta organizacije u svim sferama delovanja.
 • Cilj 4: Uspostavljanje modela za finansijsku održivost usluga koje pruža Romski centar za žene I
 • decu Daje.

Članstvo u mrežama

 • Mreža žena protiv nasilja
 • Ženska romska mreža
 • Mreža Žena u crnom Srbije
 • Mreža Žene mir bezbednost
 • WAVE Women Against Violence Europe
 • URPN Ujedinjene Romkinje protiv nasilja