Romski centar za žene i decu "DAJE"

Romski centar za žene i decu "DAJE" je organizacija posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i nasilja prema ženama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaj žena u svim sferama života i rada

Naziv udruženja

Romski centar za žene i decu "DAJE"

Sedište

Gostivarska 28, Voždovac, Beograd

Odgovorno lice

Nada Đuričković

O nama

Organizacija Romski centar za žene i decu Daje zvanično je počela sa radom 8. marta 2001. godine u Zemun polju, nakon što se grupa žena iz romskog naselja udružila sa ciljem da od gradskih vlasti traže uvođenje javnog autobuskog prevoza do urbanog dela naselja. Udruživanje i ovu aktivnost podstakla je potreba da se spreče i zaustave česta presretanja i silovanja devojaka i žena koja su se događala na ovom putu, koji je vodio do škole, ambulante, autobuske stanice. Nakon što su sa uspehom realizovale ovu akciju, udružene žene nastavile su svoju borbu za prava Romkinja, protiv rodno zasvovanog nasilja i diskriminacije. Romski centar za žene i decu Daje aktivno radi na unapređivanju ženskih prava Romkinja od osnivanja do danas. Organizacija je specijalizovana za pružanje usluga podrške Romkinjama koje su u riziku ili su izložene rodno zasnovanom nasilju, diskriminaciji i/ili se nalaze u situaciji ugrožene bezbednosti. Važan deo aktivnosti organizacije usmeren je ka moblizaciji Romkinja da se aktivno uključe u borbu za svoja prava, kao i ka povećanju svesti i informisanosti svih aktera na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou o izazovima i problemima sa kojima se Romkinje u Srbiji suočavaju. Organizacija Daje pruža konsultantske usluge Romkinjama koje su u riziku ili imaju iskustvo nasilja putem SOS telefona za žene sa iskustvom muškog nasilja, pravnu podršku i indivdualnu psihosocijalnu podršku. Za pružanje usluga SOS telefona za žene koje su preživele nasilje organizacija je 2019. godine dobila licencu. Organizacija značajan deo svojih aktivnosti usmerava na direktan rad sa ženama i devojčicama Romkinjama na terenu, u romskim naseljima, kako bi se osiguralo da što veći broj žena bude informisan o uslugama organizacije, te da bi se u neposrednom kontaktu žene upoznale sa stručnjakinjama organizacije i uspostavio odnos poverenja, te da bi se žene ohrabrile da zatraže podršku. Pored konsultantskih usluga, organizacija realizuje preventivne, edukativne i informativne programe za žene i devojke Romkinje, kao i za celu romsku zajednicu, a sa ciljem da se unapredi položaj žena i devojčica u lokalnom i širem kontekstu.

Vizija

Organizacija Romski centar za žene i decu Daje svojim radom teži da izgradi poverenje, i obezbedi profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom, diskriminativnom položaju u porodici i društvu. Vizija Romskog centra za žene i decu Daje je težnja ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem sve žene I devojčice Romkinje imaju jednaka prava.

Naš cilj

Organizacija pruža usluge individualne psihosocijalne podrške ženama koje su u riziku ili su preživele neki oblik nasilja, putem SOS telefona, kao i grupnim radioničarskim i edukativnim radom. Posebnu pažnju posvećujemo pružanju pravne podršku, uključujući pribavljanje ličnih dokumenata kao i podršku Romkinjama pri ostvarivanju zagantovanih prava pred nadležnim institucijama. Korisnicama je besplatan broj 0800 002 007 dostupan od 10 do 15h svakog radnog dana. Broj telefona za pravnu podršku 063553538 dostupan je korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Brojevi telefona za psihološku podršku 063552261 i 063553667 dostupni su korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Mobilni broj za individualne konsultacije 063 340365 dostupan je korisnicama svim danima tokom 24 časa. Usluge koje su dostupne našim korisnicama: Individualna psihološkа podrškа ženаmа koje su u riziku ili imaju iskustvo nasilja– putem telefona ili na zakazivanje u prostoru organizacije;  Podrška putem SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja;  Informisanje, pružanje pravnih saveta korisnicama kao i upućivanje na besplatne pravne službe;  Pružanje podrške u ostvarivanju osnovnih prava pred nadležnim institucijama i prevođenje, za korisnice koje nedovoljno poznaju jezik većinskog naroda;  E-mejl konsultacije za korisnice;  Online komunikacija, individualna i grupna ( webinari, zoom sastanci). Pored standardnih usluga SOS telefona, organizacija pruža i druge usluge koje su od značaja za izlazak iz situacije koja je izazvana nasiljem i prevenciji nasilja. U svom radu podstičemo obrazovanje romske dece i pružamo podršku prilikom ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Podstičemo korisnice da ostvare prava koja su im Ustavom i zakonom zagarantovana ui aktivno radimo na sprečavanju diskriminacije prema ženama I devojčicama Romkinjama u svim sferama javnog i privatnog života. Organizacija Daje je u svom dosadašnjem radu i delovanju koristila različite alatke i modele zagovaranja kako bi svoja znanja i iskustva u radu sa ženama Romkinjama približila donosiocima odluka, ciljanim pubilikama i korisnicama usluga, u cilju izazivanja promena u korist žena Romkinja za čija se prava zalažu. Svojim delovanjem organizacija Daje daje podršku pitanjima od važnosti za žene Romkinje I pokušava da ih nametne I uveri one koji su nosioci moći da treba nešto učiniti i podržati pitanja koja se zagovaraju.

Šta radimo

Organizacija pruža usluge individualne psihosocijalne podrške ženama koje su u riziku ili su preživele neki oblik nasilja, putem SOS telefona, kao i grupnim radioničarskim i edukativnim radom. Posebnu pažnju posvećujemo pružanju pravne podršku, uključujući pribavljanje ličnih dokumenata kao i podršku Romkinjama pri ostvarivanju zagantovanih prava pred nadležnim institucijama. Korisnicama je besplatan broj 0800 002 007 dostupan od 10 do 15h svakog radnog dana. Broj telefona za pravnu podršku 063553538 dostupan je korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Brojevi telefona za psihološku podršku 063552261 i 063553667 dostupni su korisnicama svakog radnog dana od 9 do 17h. Mobilni broj za individualne konsultacije 063 340365 dostupan je korisnicama svim danima tokom 24 časa.

Usluge koje su dostupne našim korisnicama: Individualna psihološkа podrškа ženаmа koje su u riziku ili imaju iskustvo nasilja– putem telefona ili na zakazivanje u prostoru organizacije; Podrška putem SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja; Informisanje, pružanje pravnih saveta korisnicama kao i upućivanje na besplatne pravne službe; Pružanje podrške u ostvarivanju osnovnih prava pred nadležnim institucijama i prevođenje, za korisnice koje nedovoljno poznaju jezik većinskog naroda; E-mejl konsultacije za korisnice;  Online komunikacija, individualna i grupna ( webinari, zoom sastanci). Pored standardnih usluga SOS telefona, organizacija pruža i druge usluge koje su od značaja za izlazak iz situacije koja je izazvana nasiljem i prevenciji nasilja. U svom radu podstičemo obrazovanje romske dece i pružamo podršku prilikom ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Podstičemo korisnice da ostvare prava koja su im Ustavom i zakonom zagarantovana ui aktivno radimo na sprečavanju diskriminacije prema ženama I devojčicama Romkinjama u svim sferama javnog i privatnog života. Organizacija Daje je u svom dosadašnjem radu i delovanju koristila različite alatke i modele zagovaranja kako bi svoja znanja i iskustva u radu sa ženama Romkinjama približila donosiocima odluka, ciljanim pubilikama i korisnicama usluga, u cilju izazivanja promena u korist žena Romkinja za čija se prava zalažu. Svojim delovanjem organizacija Daje daje podršku pitanjima od važnosti za žene Romkinje I pokušava da ih nametne I uveri one koji su nosioci moći da treba nešto učiniti i podržati pitanja koja se zagovaraju.

Organizacija je tokom prethodne godine ispunila uslove za dobijanje licence za rad na SOS telefonu za rad sa ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Licenciranje usluge SOS telefona predstavlja važan korak u radu organizacije – na ovaj način standardi rada SOS telefona su usklađeni sa nacionalnom regulativom u socijalnoj zaštiti, a kvalitet usluga za žene koje su preživele nasilje podignut je na viši nivo. Organizacija je pokrenula osnivanje novih ženskih organizacija koje se bave prevencijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja i njihovo povezivanje u okvru neformalne mreže „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja” kojom Romski centar za žene i decu Daje trenutno koordiniše. Osnivanje mreže Ujedinjne Romkinje protiv nasilja ima za cilj da usluge podruške postanu dostupne većem broju žena koje su preživele nasilje. Mreža trenutno ima jedanaest organizacija članica – Romski centar za žene i decu „Daje“ Beograd – Voždovac, „Sunce“ Obrenovac, „Nada“ Beograd – Zvezdara, Integrativni global centar Kragujevac, „Uspešne žene“ Kostolac, Centar za razvoj romske zajednice „Amaro Drom“ Smederevska Palanka, Centar za kreativni razvoj Eva Lazarevac, Romski centar „De Andre“ Beograd – Zemun, Romsko udruženje žena Braničevskog okruga „Ruž“ Kostolac, Romska ženska inicijativa Žabalj i Centar za majke „Aurora – MINE“ Zvezdara.

Uključivаnje, informisanje i upućivanje ka institucijаmа

Pružanje opštih pravnih informacija, odnosno smernica za ostvarivanje prava pred institucijama (opštinа, policijа, Centri za socijalni rad…). Sararađujemo sa Mrežom žena protiv nasilja, Ženskom Romskom Mrežom i Ligom za Dekadu Roma. Aktivne smo i prepoznatljive u ženskom pokretu. Imamo dobru saradnju sa većinom beogradskih opština, sarađujemo sa policijom, centrima za socijalni rad, školama, domovima zdravlja, Praxisom, Zaštitnikom građana i svim potrebnim akterima za pružanje podrške ženama da izađu iz nasilja. Posebno dobru saradnju imamo sa Centrom za prava manjina, Autonomnim ženskim centrom, pravna služba Opoštine Zvezdara, saradnja radi pružanja usluge pravne pomoći za naše klijenkinje. Imamo generalnu saradnju sa Opštinom Zvezdara, sa Centrom za socijalni rad Zvezdara, sa policijom grada. Saradnja sa Romskom Redakcijom Prvog Programa Radio Beograda, radi poboljšanja vidljivosti našeg rada. Radile smo na terenu: Mladenovac, Smederevska Palanka, Marinkova Bara, Obrenovac i naselje kod OMW pumpe u Beogradu na Ibarskoj magistrali. Naselja u kojima imamo dobar prijem su: Zemun polje (sva tri dela), Veliki i Mali Mokri Lug, Vojni put, Bački Ilovnik, Marinkova Bara, romska naselja u Obrenovcu i Paliluli. Imamo izgrađen pristup u radu sa ženama koje imaju iskustva sa traumama u tom smislu najviše radimo na psihosocijalnoj podršci žena radom na SOS telefonu ali i psihološkim konsulatcijama za žene koje su preživele nasilje koje se obavlja na zakazivanje u prostorijama organizacije. Posebnui pažnju posvećujemo informisanju korisnica o načinima pribavljanja ličnih dokumenata kao i o mogućnostima za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa propisima.

Budžet za protekle godine

 • 2012 – 1.850.000 RSD
 • 2013 – 2.546.782 RSD
 • 2014 – 3.753.451 RSD
 • 2015 – 3.317.085 RSD
 • 2016 – 3.564.000 RSD
 • 2017 – 3.850.000 RSD
 • 2018 – 7.950.000 RSD
 • 2019 – 10.889.264 RSD
 • 2020 – 11.202.447 RSD
 • 2021 - 8.970.456 RSD
 • 2022 - 9.968.868 RSD

Plan rada Romskog centra za žene i decu žrtve nasilja Daje

 • Kao strateški ciljevi organizacije Romski centar za žene i decu Daje za period od 2021 do
 • 2024.godine definisani su sledeći:
 • Cilj 1: Kontinuirano obezbeđivanje kvalitetnih, dostupnih, uvremenjenih i besplatnih usluga
 • ženama i devojčicama Romkinjama koje su u riziku od nasilja ili imaju iskustvo nasilja, kroz
 • uspostavljanje i unapređivanje standarda rada.
 • Cilj 2: Razvijanje modela kontinuiranog informisanja korisnica, institucija i javnosti o uslugama
 • organizacije.
 • Cilj 3: Poboljšanje i unapređenje kapaciteta organizacije u svim sferama delovanja.
 • Cilj 4: Uspostavljanje modela za finansijsku održivost usluga koje pruža Romski centar za žene I
 • decu Daje.

Članstvo u mrežama

 • Mreža žena protiv nasilja
 • Ženska romska mreža
 • Mreža Žena u crnom Srbije
 • Mreža Žene mir bezbednost
 • WAVE Women Against Violence Europe
 • URPN Ujedinjene Romkinje protiv nasilja