Romski centar za žene i decu "DAJE"

Romski centar za žene i decu "DAJE" je organizacija posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i nasilja prema ženama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaj žena u svim sferama života i rada

Naziv udruženja

Romski centar za žene i decu "DAJE"

Sedište

Gostivarska 28, Voždovac, Beograd

Odgovorno lice

Nada Đuričković

PIB

102699252​​

Račun

205 - 57903 - 09

Matični broj udruženja

17335863

O nama

Romski centar za žene i decu Daje je organizacija posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i diskriminacije prema ženama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaja žena u svim sverama života i rada. Romski centar za žene i decu Daje, aktivno radi na unapređivanju ženskih prava Romkinja od osnivanja 2001. godine. Glavna aktivnost je od osnivanja bio rad na SOS telefonu. Pokretanje udruženja je nastalo stihijski sa željom da žene nisu same, bilo je dovoljno da su žene zajedno i da pričaju, da ne ćute o onome što im se događa.

Vizija

Vizija Romskog centra za žene i decu Daje Romski centar za žene i decu Daje teži ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem su sve žene Romkinje ravnopravne u privatnom i javnom životu. Od samog početka svog rada do danas organizacija DAJE svojim radom teži da izgradi poverenje, i obezbedi profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom, diskriminativnom položaju u porodici i društvu. Cilj Udruženja je unapredjivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i svi drugi vidovi nasilja i diskriminacije nad decom i ženama Romske nacionalnosti, kao najdrastičnijih oblika kršenja ženskih i dečjih ljudskih prava predvidjenih Ustavom, zakonom i medjunarodnim dokumentima

Naš cilj

Cilj Udruženja je unapredjivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i svi drugi vidovi nasilja i diskriminacije nad decom i ženama Romske nacionalnosti, kao najdrastičnijih oblika kršenja ženskih i dečjih ljudskih prava predvidjenih Ustavom, zakonom i medjunarodnim dokumentima

Šta radimo

Romski centar za žene i decu Daje, aktivno radi na unapređivanju ženskih prava Romkinja od osnivanja 2001. godine. Glavna aktivnost je od osnivanja bio rad na SOS telefonu. Pokretanje udruženja je nastalo stihijski sa željom da žene nisu same, bilo je dovoljno da su žene zajedno i da pričaju, da ne ćute o onome što im se događa. Osnovna ciljnа grupа su Romkinje koje nemaju mogućnost dobijanja informacija o mogućem korišćenju prava u oblasti zaštite od nasilja, zbog velike izolovanosti jer žive u naseljima nа obodu Beogrаdа i nedovoljno poznаju jezik većinskog nаrodа. Pored njih, indirektna ciljna grupa su njihovi članovi porodica, deca i druge žene u njihovom okruženju, kojima je takođe potrebna pomoć i zaštita, kao i institucije, ustanove i druge organizacije civilnog društva koje se bave ovom temom. Imamo nebrojeno radionica sa temom nasilja iza sebe. Godišnje nam se javi, u proseku oko 122 žene. Naše korisnice su žene Romkinje, i deca bez obzira na starosnu dob i obrazovni i društveni status.

Organizacija ima dobru saradnju sa većinom beogradskih opština, gde sarađuju sa policijom, centrima za socijalni rad, školama, domovima zdravlja u slučajevima diskriminacije ili nasilja prema ženama Romkinjama. Ostvarena je saradnja sa organizacijom Praxis i institucijom Zaštitnika građana. Posebno dobru saradnju imaju sa Centrom za prava manjina, Autonomnim ženskim centrom i pravnom službom Opštine Zvezdara. Ostvarena je saradnja sa Romskom redakcijom Prvog programa Radio Beograda, radi poboljšanja vidljivosti rada Romskog centra za žene I decu Daje. Naša besplatna SOS linija 0800 002 007 radi pet dаnа u nedelji po 5 sаti dnevno. Pored ovog brojа mobilni brojevi 063 340 365 i 060 131 83 55 su dostupni našim korisnicama 24 časa nedeljno. Četiri konsultantkinje dežuraju na SOS telefonu 5 dana u nedelji po 5 sati, što na nedeljnom nivou iznosi 25 sati, što je za jedan mesec 125 sati dežurstva. Organizacija takodje pruža i individulane konsultacije koje se obаvljaju nа zаkаzivаnje, 4 dаnа u nedelji u trajanju po pola sata do 45 minuta. Pružamo uslugu opšteg informisаnja o prаvnim аspektimа porodičnog i seksuаlnog nаsiljа u skladu sa zakonima i ciljevima udruženja.

Organizacija je tokom prethodne godine ispunila uslove za dobijanje licence za rad na SOS telefonu za rad sa ženama koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Licenciranje usluge SOS telefona predstavlja važan korak u radu organizacije – na ovaj način standardi rada SOS telefona su usklađeni sa nacionalnom regulativom u socijalnoj zaštiti, a kvalitet usluga za žene koje su preživele nasilje podignut je na viši nivo. Organizacija je pokrenula osnivanje novih ženskih organizacija koje se bave prevencijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja i njihovo povezivanje u okvru neformalne mreže „Ujedinjene Romkinje protiv nasilja” kojom Romski centar za žene i decu Daje trenutno koordiniše. Osnivanje mreže Ujedinjne Romkinje protiv nasilja ima za cilj da usluge podruške postanu dostupne većem broju žena koje su preživele nasilje. Mreža trenutno ima jedanaest organizacija članica – Romski centar za žene i decu „Daje“ Beograd – Voždovac, „Sunce“ Obrenovac, „Nada“ Beograd – Zvezdara, Integrativni global centar Kragujevac, „Uspešne žene“ Kostolac, Centar za razvoj romske zajednice „Amaro Drom“ Smederevska Palanka, Centar za kreativni razvoj Eva Lazarevac, Romski centar „De Andre“ Beograd – Zemun, Romsko udruženje žena Braničevskog okruga „Ruž“ Kostolac, Romska ženska inicijativa Žabalj i Centar za majke „Aurora – MINE“ Zvezdara.

Uključivаnje, informisanje i upućivanje ka institucijаmа

Pružanje opštih pravnih informacija, odnosno smernica za ostvarivanje prava pred institucijama (opštinа, policijа, Centri za socijalni rad…). Sararađujemo sa Mrežom žena protiv nasilja, Ženskom Romskom Mrežom i Ligom za Dekadu Roma. Aktivne smo i prepoznatljive u ženskom pokretu. Imamo dobru saradnju sa većinom beogradskih opština, sarađujemo sa policijom, centrima za socijalni rad, školama, domovima zdravlja, Praxisom, Zaštitnikom građana i svim potrebnim akterima za pružanje podrške ženama da izađu iz nasilja. Posebno dobru saradnju imamo sa Centrom za prava manjina, Autonomnim ženskim centrom, pravna služba Opoštine Zvezdara, saradnja radi pružanja usluge pravne pomoći za naše klijenkinje. Imamo generalnu saradnju sa Opštinom Zvezdara, sa Centrom za socijalni rad Zvezdara, sa policijom grada. Saradnja sa Romskom Redakcijom Prvog Programa Radio Beograda, radi poboljšanja vidljivosti našeg rada. Radile smo na terenu: Mladenovac, Smederevska Palanka, Marinkova Bara, Obrenovac i naselje kod OMW pumpe u Beogradu na Ibarskoj magistrali. Naselja u kojima imamo dobar prijem su: Zemun polje (sva tri dela), Veliki i Mali Mokri Lug, Vojni put, Bački Ilovnik, Marinkova Bara, romska naselja u Obrenovcu i Paliluli. Imamo izgrađen pristup u radu sa ženama koje imaju iskustva sa traumama u tom smislu najviše radimo na psihosocijalnoj podršci žena radom na SOS telefonu ali i psihološkim konsulatcijama za žene koje su preživele nasilje koje se obavlja na zakazivanje u prostorijama organizacije. Posebnui pažnju posvećujemo informisanju korisnica o načinima pribavljanja ličnih dokumenata kao i o mogućnostima za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa propisima.

Misija i vizija Romskog centra za zene i decu Daje

Romski centar za žene i decu Daje je organizacija posvećena borbi za dostojanstven život bez nasilja i diskriminacije prema ženama Romkinjama, kroz pružanje specijalizovanih usluga i realizaciju programa kojima se unapređuju osnovna ljudska prava i položaja žena u svim sverama života i rada. Vizija Romskog centra za žene i decu Daje Romski centar za žene i decu Daje teži ka društvu bez diskriminacije i nasilja u kojem su sve žene Romkinje ravnopravne u privatnom i javnom životu. Udruženje ima za cilj da obezbedi poverenje, profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom, diskriminativnom položaju u porodici i društvu. Od samog početka svog rada do danas organizacija DAJE svojim radom teži da izgradi poverenje, i obezbedi profesionalnu, žensku, socijalno-humanitarnu podršku Romskih žena i dece, prvenstveno onih koje su preživele neki oblik nasilja, ili se nalaze u neravnopravnom, diskriminativnom položaju u porodici i društvu. Cilj Udruženja je unapredjivanje svih društvenih mehanizma kako bi se sprečilo seksualno, ekonomsko i svi drugi vidovi nasilja i diskriminacije nad decom i ženama Romske nacionalnosti, kao najdrastičnijih oblika kršenja ženskih i dečjih ljudskih prava predvidjenih Ustavom, zakonom i medjunarodnim dokumentima. Članice tima: Nada Đuričković, Jelena Marinković, Maja Gligorević, Natalija Laptošević, Sandra Lazarević. Rad sa mladim Romkinjama koje su u obrazovnom sistemu a ne žive u naseljima, kao vid prevencije nasilja. Imejl konsultacije. Odlazak i rad u naseljima koja do sada nismo radile. SOS telefon za žrtve nasilja i obuka žena za reagovanje u elementarnim nepogodama.

Budžet za protekle godine

 • 2012 – 1.850.000 RSD
 • 2013 – 2.546.782 RSD
 • 2014 – 3.753.451 RSD
 • 2015 – 3.317.085 RSD
 • 2016 – 3.564.000 RSD
 • 2017 – 3.850.000 RSD
 • 2018 – 7.950.000 RSD
 • 2019 – 10.889.264 RSD
 • 2020 – 11.202.447 RSD

Plan rada Romskog centra za žene i decu žrtve nasilja Daje

 • Od samog osnivanja do danas, organizacija je unapređivala svoje kapacitete i širila mrežu svojih saradnica I aktivistkinja. Danas organizaciju aktivno podržava u svakodnevnim aktivnostima više od 10 saradnica i preko 30 volonterki-aktivistkinja. Mreža saradnica je proširena zahvaljujući većem broju usluga koje pružaju, kao I predanim terenskim radom za ženama iz naselja u okolini Beograda.
 • U narednih šest meseci naše aktivnosti će se uglavnom nastaviti • Novi besplatan SOS telefon će nastaviti da radi zajedno sa starim mobilnim telefonima.
 • • Izrada Priručnika “ Specifičnosti u radu sa ženama iz marginalizovanih zajednica koje imaju iskustvo nasilja
 • • Organizacija je u procesu licenciranja za akreditovani program „Specifičnosti u radu sa ženama iz marginalizovanih zajednica koje imaju iskustvo nasilja
 • • Organicija će nastaviti da saradjuje sa lokalnim predstvanicima vlasti u cilju informisanja o položaju žena romkinja u Srbiji kao i sa relevantim donosiocima odluka
 • • Proširenje Mreže Ujedinjene Romkinje protiv nasilja – osnivanje najmanje jednog novog ženskog romskog udruženja i njegovo učlanjivanje u mrežu
 • • Povećanje kapaciteta Mreže – angažovanje koordinatorke mreže i organizovanje obuke za članice mreže
 • • Povećanje vidljivosti organizacije Daje – kampanje u romskim naseljima sa ciljem da se žene i devojčice informišu o fenomenu nasilja i njegovim formama, i da je upoznaju sa oblicima i načinima dobijanja podrške koju organizacija pruža;
 • • Kreiranje medijske strategije sa ciljem povećanja vidljivosti organizacije u medijskom prostoru

Članstvo u mrežama

 • Mreža žena protiv nasilja
 • Ženska romska mreža
 • Mreža Žena u crnom Srbije
 • Mreža Žene mir bezbednost