HomeRomska zajednicaRomi danasIX godišnja konferencija - zaključci i preporuke

IX godišnja konferencija – zaključci i preporuke

https://ligaroma.org.rs/sr/vesti/588-ix-godisnja-konferencija-zakljucci-i-preporuke.html
IX godišnja konferencija Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUGa) – Lige Roma održana je 29-30. Novembra 2016 u Prolom banji. Na konferenciji je učestvovalo 65 učesnika iz romskih nevladinih organizacija iz mreže Lige Roma, članova SKRUG-a, romski koordinatori, predstavnici državnih, međunarodnih institucija i gosti.

Liga Roma, asocijacija romskih organizacija civilnog društva, na IX Godišnjoj konferenciji Prolom banji, a na osnovu svojih strateških i programskih dokumenata i na osnovu uvodnih izlaganja, diskusija i predloga i zaključaka učesnika i učesnica tražimo od Vlade Srbije da se u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina, usvojenom Strategijom za socijalno uključivanje Roma I Romkinja u Republici Srbiji od 2016 do 2025 godine i Akcionim planom za poglavlje 23. procesa pridruživanja EU sprovede sledede:
1. Ustanoviti Koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma (KTSUR) sa ciljem koordinacije državnih organa u vezi sa poslovima unapređenja položaja Roma i Romkinja. Ustanovljavanjem ovog tela Vlada RS obezbeđuje komunikaciju i unapređuje saradnju među nosiocima strateških mera; uspostavlja mehanizam sa upravnom odgovornosti za rezultate Strategije i obezbeđuje to da se sprovede Strategijom usvojena obaveza da KTSUR 2018. godine pripremi Studiju izvodljivosti za osnivanje posebnog organa za upravljanje Strategijiom.
2. Razjasniti domaćoj javnosti šta se dešava sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije. Trebalo je usvojiti AP za sprovođenje Strategije za 2017. i 2018. godinu najkasnije do 30. novembra 2016. godine uz transparentno učešde pripadnika romske zajednice i konsultovanje stručne javnosti. Aktivnosti u AP moraju su zasnovane na inkluzivnim principima i donete u skladu sa standardima zaštite ljudskih prava. Pored toga, aktivnosti predviđene AP su planirane tako da omogudavaju kako održivost strateških mera tako i vertikalnu i horizonatlnu povezanost svih nosioca aktivnosti na državnom i na lokalnom nivou. AP se osmišljava holistički i njime se predviđaju aktivnosti u svim strateškim oblastima i svim strateškim ciljevima (opštim i operativnim), osim u slučajevima kada je ostvarivanje operativnog cilja povezano sa ostvarivanjem prethodnih operativnih ciljeva.
3. Obezbediti u državnom budžetu i budžetima JLS posebne, transparentne linije za finasiranje mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Budžeti su inkluzivni zasnovani su na ustanovljavanju aktivnosti i razvijanju podrške u lokalnoj zajednici.
4. Obezbediti da JLS, u skladu sa članom 20. tačka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi razvije punu odgovornost i kapacitete za sprovođenje Strategije. JLS je mesto u kojem se Strategija sprovodi i u tom smislu JLS, u skladu sa Strategijom, stvara uslove za to: sistematizuje radno mesto “romskog koordinatora” i zapošljava na njemu stručnjaka/stručnjakinju romske nacionalnosti; podstiče i obezbeđuje uslove za rad pedagoških asistenata i zdravstvenih medijatorki, a kada na području JLS živi vedi broj Roma i Romkinja ustanovljava Mobilnu jedinicu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u čijem radu učestvuju svi nosioci aktivnosti iz Strategijom određenih javnih politika.
5. Afirmativne mere treba da se razvijaju u svim oblastima predviđene Strategijom. Afirmativne mere su legitiman instrument borbe protiv siromaštva i diskriminacije i efikasan način za podsticaj socijalnog uključivanja.
6. Liga Roma de ustanoviti način i metodologiju pradenja rezultata Strategije. U vezi sa ovim koristiti znanja i iskustva profesionalnih i stručnih organizacija i ustanova.
7. Potrebne su obuke donosioca odluka i nosioca mera na državnom i lokalnom nivou. Ostvarivanje Strategije zavisi od punog razumevanja donosioca odluka i nosioca mera kojima se obezbeđuju odgovarajuda znanja i veštine
8. Nužno je aktivno učešde romske zajednice u svim fazama planiranja i ostvarivanja Strategije. OCD koje zastupaju i zagovaraju interese Roma i NSRNM treba da budu aktivni činioci donošenja AP i ostvarivanja strateških mera.
9. Tražimo takodje od Vlade Srbije, da se spreči dalja destabilizacija i politizacija Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u interesu bilo koje političke partije ili nelegitimnog političkog ili finansijskog centra modi. Mora se omogudi njegov transparentan rad I funkcionisanje u skladu sa zakonom a u cilju razvoja kulture Roma u Srbiji.
10. Potrebno je ostvariti partnerstvo organa lokalne samouprave I bududeg koordinacionog tela sa romskim udruženjima gradjana u cilju neposrednijeg I uspešnijeg sprovodjenja državne Strategije za socijalnu integraciju Roma I Romkinja.
11. Liga Roma de inicirati bolje političko organizovanje romske zajednice u cilju efikasnijeg sprovođenja usvojenih politika.

DAN SEĆANJA NA ROME STRADALE U DRUGOM SVETSKOM RATU

Foto: Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja. U Spomen – kompleksu „Stratište“ u Jabuci kod Pančeva održana je centralna državna komemoracija povodom Međunarodnog dana...

Godinu dana bez osnovnih prava

Praxis predstavio slučaj jednogodišnje Jovane Tekst Praxisa prenosimo u celoisti. Iako ratifikovane međunarodne konvencije, Ustav i Porodični zakon propisuju da svako dete mora biti upisano...

Danas se obeležava Dan sećanja na žrtve genocide nad Romima.

Možemo li nešto naučiti iz zločina koji je učinjen nad nama? Mnogi Romi, obični ljudi ne znaju zašto se poslednih godina obeležava 2. avgust kao...