HomePublikacijePublikacije o nasiljuKONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

KONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJI

Izveštaj o istraživanju i monitoringu u oblasti rodne ravnopravnosti i socijalne inkluzije Romkinja u Srbiji ŽENSKA PRAVA ROMKINJA U SRBIJIDownload

Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

Autonomni ženski centar objavio je studiju pod nazivom Socijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja  "Da li...

Romi statistički podaci

Romi statisticki podaciDownload