HomeVestiMeđunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada obeležava se 12. juna od 2002. godine u cilju preveniranja štetnih posledica rada po razvoj dece širom sveta. Ove godine u posebnom fokusu je uticaj COVID-19 pandemije na decu koja su uključena u proces rada. Zdravstvena kriza mogla bi prouzrokovati prerani ulazak u svet rada za milione dece iz ranjivih grupa na globalnom nivou.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, u svetu je trenutno ekonomski aktivno 218 miliona dece uzrasta između 5 i 17 godina. Skoro 70% (152 miliona) od tog broja učestvuje u onome što se naziva dečji rad, i to 64 miliona devojčica i 88 miliona dečaka, dok ostali učestvuju u prihvatljivim oblicima rada. Sa druge strane, skoro polovina te dece (73 miliona) radi poslove koji se smatraju opasnim po zdravlje, bezbednost i razvoj dece. Isti podaci pokazuju da je 71% dece koja rade angažovano u sektoru poljoprivrede.

Od 2000. godine, na globalnom nivou, broj dece uključene u ekonomske aktivnosti je smanjen za 94 miliona. Međutim, u poslednjih nekoliko godina trend smanjivanja je usporen za dve trećine. U okviru Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, usvojene 2015. godine, države su se obavezale da će preduzimati neposredne i delotvorne mere kako bi se okončali prisilni rad, moderni oblici ropstva i trgovina ljudima, obezbedila zabrana i eliminisali najgori oblici dečijeg rada, uključujući regrutovanje i korišćenje dece vojnika, kako bi se do 2025. godine okončao dečiji rad u svim njegovim oblicima. Međunarodna organizacija rada (MOR) je objavila izveštaj o trendovima u ovoj oblasti i politikama zasnovanim na podacima koje doprinose ovom cilju.

Konvencija MOR-a broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada sadrži i preporuku 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada. Prema ovoj Konvenciji, opasnim radom smatra se onaj koji narušava zdravlje, bezbednost i moral deteta, a opasne vrste poslova uključuju: (a) rad koji izlaže decu fizičkom, psihološkom ili seksualnom zlostavljanju; (b) rad pod zemljom, pod vodom, na opasnim visinama ili u zatvorenim prostorima; (c) rad sa opasnim mašinama, opremom i alatkama, ili rad koji uključuje rukovanje sa ili transportovanje velikih tereta; (d) rad u nezdravom okruženju u kome deca mogu, na primer, biti izložena delovanju opasnih materija, agensima ili procesima ili temperaturama, nivoima buke ili vibracijama koji mogu ugroziti njihovo zdravlje; (e) rad pod posebno teškim uslovima, kao što je rad sa dugim radnim vremenom ili noćni ili rad kada je dete bez razloga zatočeno u prostorijama poslodavca.

U većini država u svetu postoje zakoni koji zabranjuju zasnivanje radnog odnosa ispod određenog uzrasta. U Srbiji radni odnos prema Zakonu o radu „može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima”. Takav radni odnos sa licem mlađim od 18 godina zahteva „pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca”, lekarski nalaz i dozvoljen je samo „ako takav rad ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje maloletnika, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom”. Prema ovom zakonu, puno radno vreme zaposlenog lica mlađeg od 18 godina života ne može da se utvrdi u trajanju dužem od 35 časova nedeljno, niti dužem od osam časova dnevno (član 87). Vlada Republike Srbije usvojila je i Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu 30. maja 2017. godine. Svrha ove uredbe je da se obezbedi zaštita dece od opasnog rada u skladu sa propisima kojima se uređuju prava deteta, kao i propisima iz oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Naše stare klijentkinje u našem novom prostoru

Uz podršku naših donatora Open Society Foundations, filia.die frauenstiftung, Oak Foundation i Rekonstrukcija Ženski fond otvorile smo vrata našeg novog prostora starim klijentkinjama i...

Održan protestni marš za prava žena „Dostojanstvo. Plata. Život!“, govor naše Dženet Koko oduševio sve!

Ove godine osmomartovski marš je održan pod nazivom Dostojanstvo. Plata. Život! Procenjuje se da je bilo oko 1.000 ljudi na protestu. Okupljanje je bilo...

Održana radionica u sklopu pravno-psihološke klinike

Romski centar za žene i decu Daje je u sklopu projekta pravno-psihološke klinike održao radionicu sa ženama izZemun Polja. Tema radionice je bila ,,Prevazilaženje traume...